kimia-alizadeh-2016- (16)

kimia-alizadeh-2016- (16)

۳ دیدگاه در “kimia-alizadeh-2016- (16)

    1. à°•ొà°°ిà°¯ాà°²ో ఉన్నన్à°¨ాà°³్à°³ు à°† à°•ాà°°్à°¨్-à°«్à°²ేà°•్à°¸్ à°¤ినలేà°• à°šà°š్à°šేà°¦ాà°¨్à°¨ి… à°¨ేà°¨ు à°¤ీà°¸ుà°•ుà°µెà°³్à°³ిà°¨ à°®ిà°•్à°¸్(ఉప్à°®ా/à°¦ోà°¶) à°…à°¨్à°¨ీ à°…à°¯ిà°ªోà°¯ేసరిà°•ి ఇక à°µాà°Ÿిà°¤ోà°¨ే à°—à°¡à°ªాà°²్à°¸ి వచ్à°šేà°¦ి…à°¨ేà°¨ు à°…ంతకుà°®ుంà°¦ు à°®ీà°²ాà°—ే à°¬్à°°ేà°•్-à°«ాà°¸్à°Ÿ్ à°²ో à°¬్à°°ెà°¡్/à°…à°¦ీ-ఇదీ à°Žà°²ా à°¤ింà°Ÿాà°°ా à°…à°¨ుà°•ుà°¨ేà°¦ాà°¨్à°¨ి.. à°’à°•à°¸ాà°°ి à°®ా à°¸్à°¨ేà°¹ిà°¤ుà°°ాà°²ిà°¤ో ఇదే à°®ాà°Ÿ à°…ంà°Ÿే, à°¨ాà°•ు “Urban Sophostication” à°¤ెà°²ియదు à°…ంà°¦ి!!!à°ªైà°¨ à°Žà°¨్à°¨ి à°šెà°ª్à°ªిà°¨ా à°ˆ à°Ÿà°ªా à°®ోà°°à°²్ ఏంà°Ÿి à°…ంà°Ÿే… à°®ీà°°ు à°µంà°Ÿ à°¬ాà°—ా à°šేà°¸్à°¤ాà°°ు à°…à°¨ి à°°;&3142;à°¬&#3137&à°¤ుàš¨##3149;à°¨ారనమాà°Ÿ!!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.