شفاف سازی نام و اصالت کیمیا علیزاده از زبان پدرشان

شفاف سازی نام و اصالت کیمیا علیزاده از زبان پدرشان

پرسش بسیاری از کاربران این بود که نام خانوادگی کیمیا و اصالت او دارای شبهه هایی است که از نظر مردم دارای اهمیت است ، در همین راستا از آقای علیزاده در این مورد سوال کردیم تا سوال و شبهه…